1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. 11. Kalkınma Planı Genel Kurulda
11. Kalkınma Planı Genel Kurulda

11. Kalkınma Planı Genel Kurulda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (3):- "Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için millet bahçelerini 81 ile yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda 2023 yılına kadar 81 milyon metre

A+A-

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için millet bahçelerini 81 ile yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda 2023 yılına kadar 81 milyon metrekare alanda millet bahçesi yapılacaktır." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 11. Kalkınma Planı'na ilişkin sunumunda, plan döneminde vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu amaca yönelik olarak aile hekimi başına nüfusun 3 bin 207'den 2 bin 700'e düşürülmesi hedeflenmektedir. Buna ilaveten evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılarak, erişim ve kalitenin artırılması ve yoğun bakım, palyatif bakım ve geriatri hizmetinin evde bakım hizmetleri ile entegrasyonunun sağlanması plan döneminin sağlıkta diğer önemli hedefleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Güçlü toplumun inşasının kadınların güçlenmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Oktay, kız çocukları ile kadınların eğitim ve öğrenime erişiminin artırılması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, kadının toplum içindeki statüsünün geliştirilmesi için farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaklarını söyledi.

Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılması için teşvik edici çalışmalar yürüteceklerine dikkati çeken Oktay, "Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak. Bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilecektir." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlamaya yönelik yöntemler geliştirileceğini vurgulayarak, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için çaba harcayacaklarının altını çizen Oktay, yoksulluk oranına ilişkin şu verileri paylaştı:

"Ülkemizde göreli yoksulluk 2006 yılında yüzde 25,4 iken bu oran 2017 yılında yüzde 20,1'e gerilemiştir. Ülkemizde son 10 yılda toplam sosyal yardımların GSYİH içindeki payı artış göstermiştir. Bu oran 2002 yılında yüzde 0,38 iken 2018 yılında yüzde 1,15'e yükselmiştir. Sosyal yardımların toplam genel bütçe gelirleri içerisindeki payı ise 2002 yılında yüzde 1,21 iken bu oran 2018 yılında yüzde 5,23'e yükselmiştir."

Kalkınma Planı döneminde gelir dağılımı göstergesi olan Gini katsayısını 2023 yılı itibarıyla 0,38 seviyesine düşürmeyi hedeflediklerini belirten Oktay, "Göreli yoksulluğun ise 2017 yılındaki yüzde 20,1 seviyesinden kalkınma planı dönemi sonunda yüzde 18 seviyesine gerilemesi hedeflenmiştir." dedi.

Oktay, yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için 11. Kalkınma Planı'nda sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirileceğini, düşük gelirli hanelerde yaşayan çocukların hizmetlere erişimini artırılacaklarını ifade etti.

Geliri düşük kesimlerin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırılacağını, sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımının sağlanacağını anlatan Oktay şöyle konuştu:

"Kırılgan kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik sosyal destek faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. Gelir düzeyi düşük olan kırsal nüfusun üretim faaliyetlerini geliştirici ve istihdam edilebilirliklerini artırıcı faaliyetler yürütülecektir. Kent yoksulluğunun azaltılmasına ve kırdan kente göçün yoksulluk üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik politikalar uygulanacaktır."

- "Yatay mimari esas alınacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 11. Kalkınma Planı'nda yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevreye önem verildiğini vurguladı. Oktay, insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına yönelik politikalara ağırlık verileceğini dile getirdi.

Şehirleşmede yatay mimarinin esas alınacağını ifade eden Okay, şunları söyledi:

"Kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Kent ve mahalle kültürü ve estetik ölçütü olarak Medeniyetimizi Yaşatan Şehir Beratı ve Özgün Mahalle Sertifikası verilecektir. Şehirlerdeki kamusal alanların korunması temin edilecek ve bu alanların kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere duyarlı olarak insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. Plan döneminde şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için millet bahçelerini 81 ile yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda 2023 yılına kadar 81 milyon metrekare alanda millet bahçesi yapılacaktır."

- "Hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi planın temel unsurlarından"

Hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ile temel hak ve hürriyetlerin 11. Kalkınma Planı'nın temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Oktay, ülkenin kalkınmasının ancak hukukun üstünlüğüne dayanan, toplumsal düzene ve bireysel haklara saygıyı ilke kabul eden, temel hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren, hak ihlallerine karşı etkili bir şekilde mücadele eden bir yönetim anlayışı ile mümkün olabileceğini söyledi.

Fuat Oktay, hukukta öngörülebilirlik, geriye yürümezlik, genellik, kazanılmış hakların korunması, eşit muamele, açıklık ve belirlilik ilkelerinin yasama faaliyetlerinin temelini oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilerek, bireylerin hak ve özgürlük alanlarının geliştirilmesi yönünde düzenlemelerin yapılacağını anlatan Oktay, "Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kamu kurumlarının kapasiteleri geliştirilecek ve etkin koordinasyon sağlanacaktır. Yürütmenin hukuka bağlılığı, nesnelliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirilecektir. İdarenin işlem ve eylemlerinin kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde izlenmesine yönelik mekanizmalar artırılacaktır." şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir, etkin, özel sektör ve sivil toplumla katılımcı bir yaklaşımla çalışan ve toplumsal potansiyeli güçlü bir biçimde harekete geçiren demokratik bir yönetim anlayışının 11. Kalkınma Planı'nın temel hedefleri arasında olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hatırlatan Oktay, "Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyoruz." dedi.

- "Dijital Türkiye'nin birinci versiyonunu tamamladık"

Fuat Oktay, Dijital Türkiye'nin birinci versiyonunu planlanandan 6 ay önce tamamladıklarını, böylece internet bağlantısı sağlanan her noktadan kamu hizmetlerinin verildiğini ve vatandaşlar üzerindeki belge yükünün hafiflediğini dile getirdi. Oktay, şunları kaydetti:

"Dijital Türkiye’nin birinci versiyonunun tamamlanması ile belge yükünü ortalama 3,80'den 0,35'e düşürdük. Bunu sıfır belgeye de en kısa zamanda düşüreceğiz. Plan döneminde e-devlet hizmetlerinin etkili bir şekilde kullanılması ve yaygınlaştırılması ile vatandaş odaklı hizmet sunumu ilkesi uygulanmaya devam edilecek. Gelişen teknolojilerin kullanımı kaynakların ekonomik ve etkin kullanımını desteklemek için kamusal yetki kullanan ve görev icra eden kurumlar ve görevliler açısından hesap verme sorumluluğunun ve saydamlığın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır."

(Bitti)HABERE YORUM KAT