Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden zirai mücadele ilaç alımı

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  • İşletmemiz ihtiyacı aşağıda miktarı yazılı olan Zirai Mücadele İlacı satın alınacaktır.
  • Konu ile ilgili Şartname işletmemizde ve TİGEM internet sitesinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını 500,00 karşılığında işletmemizden temin edebilirler.
  • İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.
  • Teklif mektupları kapalı zarf içerisinde en geç 30/11/2023 Perşembe günü saat 14:30'a kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. İhaleye teklif veren çıkmaz ise yada ihaleyi idare iptal eder ise 07.12.2023 tarihinde aynı yerde ve saatte tekrarı olacaktır.
  • İhale aynı gün saatte Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  • Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

NO

CİNSİ

MİKTAR

BİRİMİ

1

344 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amonyum tuzu + 120 g/l Dicamba

1.300

LT

2

75 g/l Fluroxypyr-meptyl+30 g/l Pinoxaden + 1,75 g/l Florasulam 7,5 g/l Cloguintocet-Mexyl (Safaner)

360

LT

3

100 g/l Mefentrifluconazole + 100 g/l Pyraclostrobin

1.600

LT

4

250 g/l Spiroxamine + 100 g/l Prothioconazole + 50 g/l Bixafen

1.380

LT

5

40 g/l İmazamox

875

LT

6

455 gr/lt Pendimethalin

900

LT

7

50% Propyzamide

600

LT

8

50 g/l Lambda-cyhalotrin

100

LT

9

200 g/l Diquat

1.000

LT

10

480 g/l Glyphosate asite eşdeğer Dimethylammonium Tuzu

2.500

LT

ADRES:

Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Başkuyu Mh. 125555 Sk No:9 Kadınhanı / KONYA

Tel: 332 846 43 20 Faks: 332 846 43 22

e-mail: [email protected]

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934210