Karapınar Milli Emlak Şefliği taşınmaz satış ilanı

KARAPINAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NOTAŞINMAZ NOİLÇEMAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²)CİNSİMEVKİİİMAR DURUMUTAHMİN EDİLEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)TARİHSAAT
142240111203KarapınarSazlıpınar13222745,83745,83ArsaKöyiçiKonut Alanı ve Yol63.500,0019.050,007.12.202309:00
242240111268KarapınarSazlıpınar16216893,93893,93ArsaKöyiçiKonut Alanı ve Yol90.000,0027.000,007.12.202309:15
342240111317KarapınarSazlıpınar3123771,19771,19ArsaKöyiçiKonut Alanı78.000,0023.400,007.12.202309:30
442240111331KarapınarSazlıpınar3163360,94360,94ArsaKöyiçiKonut Alanı ve Yol36.500,0010.950,007.12.202309:45
542240111357KarapınarSazlıpınar3256324,27324,27ArsaKöyiçiKonut Alanı30.000,009.000,007.12.202310:00
642240112197KarapınarYenikuyu22055.485,895.485,89ArsaKöyiçiKonut Alanı ve Yol467.000,00140.100,007.12.202310:15
742240111839KarapınarKarakışla1362497,03497,03ArsaKöyiçiKonut Alanı ve Yol50.000,0015.000,007.12.202310:30
842240111840KarapınarKarakışla13633.120,083.120,08ArsaKöyiçiKonut Alanı ve Yol281.000,0084.300,007.12.202310:45
942240111842KarapınarKarakışla13651.666,061.666,06ArsaKöyiçiKonut Alanı155.000,0046.500,007.12.202311:00
1042240106188KarapınarKayalı2034850,00850,00ArsaKöy İçiKonut Alanı77.000,0023.100,007.12.202311:15
1142240106189KarapınarKayalı2035800,00800,00ArsaKöy İçiKonut Alanı72.000,0021.600,007.12.202311:30
1242240106190KarapınarKayalı2036800,00800,00ArsaKöy İçiKonut Alanı72.000,0021.600,007.12.202311:45
1342240106191KarapınarKayalı2037850,00850,00ArsaKöy İçiKonut Alanı77.000,0023.100,007.12.202312:00
1442240110745KarapınarKayalı51142.370,472.370,47BahçeTozlukuyuİmarsız190.000,0057.000,007.12.202312:15

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karapınar Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır.

2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

4-Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.

5-Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6-Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

8-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN01937702