Konya Orman Bölge Müdürlüğü akaryakıt alımı işi

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI İŞİ


Konya Orman Bölge Müdürlüğü Akaryakıt Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1304601

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Pirebi mah. Gazhane Sokak 31 42200 MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3323536902 - 3323523284

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Konya Orman Bölge Müdürlüğü Akaryakıt Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

167.500 LT Euro Diesel ve 2.500 LT Kurşunsuz Benzin 95
Ayr
ıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Konya, Karaman Aksaray il merkezleri ile Ermenek, Beyşehir, Seydişehir, Akşehir, Ilgın. Ereğli İlçe merkezlerinde TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE SAHİP Petrol istasyonlarından teslim alınacaktır. Ayrıca sayılan yerler dışında yüklenicinin TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE SAHİP Petrol istasyonlarından da teslimat yapılabilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu Akaryakıt alımı 01.01.2024 tarihinden sonra sözleşme imzalanması durumunda Sözleşme tarihinden geçerli, 28.12.2024 tarihi mesai bitimine kadar Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı birimlere, idarenin talebi üzerine petrol istasyonlarından peyderpey alınacaktır. - Taşıt tanıtım sisteminin takılamadığı taşıt ve iş makinalarına akaryakıt; Anahtarlık verilen yetkililerin talebi üzerine kuruma ait yakıt tanklarına teslim edilmek suretiyle alınacaktır. - Yüklenici vermeyi taahhüt ettiği akaryakıtı kendi adı altında işlettiği akaryakıt istasyonlar(BAYİİ) ile özel antlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı firmalar vasıtası ile verecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Satış Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a- İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi

b- İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi" ise Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini

c- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini

d- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş yeri açma ve çalışma izin belgesi"ni, vermeleri zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAPtan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934881