Seydişehir Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 1 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

2. İhale 15.04.2024 Pazartesi günü saat 10;00 da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Bilal MERNEKLİ

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yrd.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S.No

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

CİNSİ

SÜRE

AYLIK KİRASI

GEÇİCİ TEMİNATI

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Değirmenci Mah. 281 ada 174 nolu parselin 56 m2 lik kısmı

Arsa

48 Ay

2.500,00 TL/AY

3.600,00 TL

#ilangovtr BASIN NO: ILN02011755